ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΓΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε ένα πρατήριο καυσίμων είναι η πυρκαγιά.
Τα καύσιμα είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα υγρά, τα οποία δύναται να δημιουργήσουν εκρήξιμους ατμούς ακόμη και στις πολύ χαμηλές Θερμοκρασίες.

H Ξηρά Σκόνη είναι το κατασβεστικό μέσο καταστολής πυρκαγιών προερχομένων από στερεά, υγρά & αέρια καύσιμα.

Στις Αντλίες Καυσίμων προβλέπεται από ειδικές διατάξεις η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ανίχνευσης & καταστολής πυρκαγιάς με παροχή σημάτων συναγερμού & κατασβεστικό μέσο τη ξηρά σκόνη.

Σκοπός της εγκατάστασης ενός αυτομάτου Συ­στήματος Ανίχνευσης-Καταστολής Πυρκαγιάς είναι η έγκαιρη ανίχνευση της πυρκα­γιάς με αντίστοιχη σήμανση συναγερμού με ηχητικά ή οπτικά μέσα στην ελεγχόμενη περιοχή και εν τέλει η καταστολή της πυρκαγιάς με εξειδικευμένα μέσα.

Το Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Ξηράς Σκόνης δύναται να λειτουργήσει τόσο Αυτό­ματα (ενεργοποίησης μέσω Συστήματος Πυρανίχνευσης) όσο και Χειροκίνητα (Μηχα­νισμοί Χειροκίνητης Ενεργοποίησης) και προβλέπεται αυστηρά για την Ανίχνευση-Κα­ταστολή πυρκαγιάς στους χώρους των Αντλιών του Πρατηρίου Καυσίμων.

capture4

Κατά την Αυτόματη Λειτουργία, ζεύγη Ανιχνευτών Θερμότητας-Καπνού τοποθετημένοι πάνω από κάθε Αντλία εππηρούν τον χώρο και σε περίπτωση πυρκαγιάς πραγματοποιείται μετάδοση σήματος στον Πίνακα Πυρανίχνευσης-Κατάσβεσης του Συστήματος.

Αυτομάτως ακολουθεί συνεχής Οmικοακουστική Σήμανση Συναγερμού και μετά την πάροδο χρονοκαθυστέρησης 0 80 δευτερολέπτων (detonator tίme delay), ο Πίνακας ενεργοποιεί τον Πυροσβεστήρα με αποτέλεσμα το κατασβεστικό υλικό να ρέει από το δοχείο του πυροσβεστήρα μέσω Υδραυλικού Δικτύου Σωληνώσεων προς Εκτοξευτήρες Ξηράς Σκόνης (τοπικής εφαρμογής) από τους οποίους εκτοξεύεται στις υπό προστασία αντλίες του πρατηρίου.

Χειροκίνητη Ενεργοποίηση του Συστήματος πραγματοποιείται είτε από Ηλεκτρικό Κομβίο Χειροκίνητης Ενεργοποίησης ή απευθείας από το Εμβολο του κλείστρου του Πυροσβεστήρα – χειροκίνητη ώθηση (χωρίς σήμανση Συναγερμού).

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής Χωρητικότητας 25 kg με Πιστοποιημένο Κλείστρο Αυτόματης & Χειροκίνητης Λειτουργίας
Βάση Πυροσβεστήρα (Βαρέως Τύπου)
Πυροκροτητής Κλείστρου Πυροσβεστήρα
Εύκαμπτος Ανοξείδωτος Σωλήνας σύνδεσης Εξόδου
Κλείστρου Πυροσβεστήρα με Δίκτυο Σωληνώσεων
Εκτοξευτήρες Τοπικής Εφαρμογής Κατασβεστικού Υλικού (½”)
Πίνακας Ελέγχου Συστήματος 4 ζωνών με ενσωματωμένη Μπαταρία
(με δυνατότητα χρονοκαθυστέρησης Κατάσβεσης από 0-80 Sec)
Θερμοδιαφορικός Ανιχνευτής ή Ανιχνευτής Θερμικού Ορίου
Ανιχνευτής Καπνού
Σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα (1 m)
Δίκτυο σωλήνωσης
Σύνδεσμος τοποθέτησης ακροφυσίου
Ηλεκτρικό Κομβίο Χειροκίνητης Ενεργοποίησης Συστήματος
Κομβίο Ακύρωσης Κατάσβεσης
Φαροσειρήνα σήμανσης Συναγερμού