: Αθήνα: +30 210 34 11 400: info@planetfiresecurity.com: http://planetfiresecurity.com/

Ειδικότητα: Υπεύθυνος εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων Πυρασφάλειας.

Εμπειρία:  30 Χρόνια συμμετοχής σε έργα εγκατάστασης και συντήρησης.